Khay đựng kính

Khay đựng kính, Chất liệu: gỗ thông, MSP: KĐK01



Khay đựng kính làm bẳng gỗ thông, MSP: KĐK02
Giá: Call